top of page

שירות "בודק שכר"

בהתאם לחוק, חברת כח לעובד מעניקה שירותי בודק שכר מוסמך לעסקים. כחלק מהשירות ינתנו כלל השירותים הרלוונטיים לבדיקה, ובמחיר הזול ביותר בארץ. 

בדיקת תלושי שכר

בדיקה מקיפה של תלושי שכר העובדים, וידוא הפרשות פנסיוניות כחוק, בדיקת עבודת חשבי השכר ובדיקת חוקיות חוזי העבודה מול העובדים. 

ביקורות תקופתיות

ביקורות תקופתיות למחלקת השכר בעסק, וזאת על מנת להבטיח שמירה על זכויות העובדים, עמידה בתשלומים וניהול משכורות תקין. שירות תקופתי ניתן לקבל מחשב שכר בכיר או מבודק שכר מוסמך.

bottom of page