top of page

השירותים שלנו

בדיקת תלושי שכר

בדיקה מקיפה של תלושי שכר, דוחות פנסיוניים, דוחות נוכחות וחוזה עבודה אישי. הצלבת כלל הנתונים האישיים  של העובד וכתיבת דוח מסכם המתאר את הפערים שנמצאו, מילולית ומספרית

בדיקת פיצוי פיטורין

בדיקת סכום פיצויי הפיטורין המגיע לעובד בעת סיום ההעסקה. בסיום הבדיקה יקבל העובד את הסכום המדויק של פיצויי הפיטורין להם הוא זכאי כחוק

בדיקה פנסיונית

בדיקת דוחות הפנסיה של העובד במטרה לבדוק את תקינותם ולוודא כי כל הכספים המגיעים לעובד נמצאים בקופות הפנסיה על פי חוק

תיאום והחזרי מס

בדיקת זכויות העובד במקום העבודה בהתבסס על חוזה עבודה אישי או על הסכם קיבוצי. בדיקה זו כוללת בתוכה כתיבת דוח המפרט את הפערים הנמצאו לרעת העובד

bottom of page