top of page

בדיקת תלושי שכר

בדיקה מקיפה של תלושי שכר, דוחות פנסיוניים, דוחות נוכחות וחוזה עבודה אישי. הצלבת כלל הנתונים האישיים  של העובד וכתיבת דוח מסכם המתאר את הפערים שנמצאו, מילולית ומספרית

בדיקת פיצוי פיטורין

בדיקת סכום פיצויי הפיטורין המגיע לעובד בעת סיום ההעסקה. בסיום הבדיקה יקבל העובד את הסכום המדויק של פיצויי הפיטורין להם הוא זכאי כחוק

בדיקה פנסיונית

בדיקת דוחות הפנסיה של העובד במטרה לבדוק את תקינותם ולוודא כי כל הכספים המגיעים לעובד נמצאים בקופות הפנסיה על פי חוק

החזרי מס

שירות החזרי המס של חברת "כח לעובד" - ללא גביית אחוזים וללא טריקים. בדיקת זכאות ראשונית להחזרי מס וליווי מלא בכל תהליך בקשת ההחזר מהמוסד למס הכנסה

bottom of page